ارکان سازمان

اعضای شورای سازمان

ردیف ​​​​​​​نام و نام خانوادگی سِمت
1 ​​​​​​​ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد و رئیس شورای سازمان
2 ​​​​​​مجید بیکی
رئیس هیئت مدیره سازمان و معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد
3 مجید تجملیان
نماینده شورای اسلامی شهر یزد
4 جلال نیکوکاران نماینده شهردار
5 محمدمهدی لطفی نماینده شهردار
6 محمد شوری زاده نماینده شهردار

هیئت مدیره سازمان

ردیف نام و نام خانوادگی سِمت
1 مجید تجملیان عضو شورای اسلامی شهر یزد
2 بی بی فاطمه حقیرالسادت عضو شورای اسلامی شهر یزد
3 مجید بیکی رئیس هیئت مدیره
4 مهدی فلاح رئیس سازمان
5 ولی درهمی ​​​​​​​عضو هیئت مدیره

پرسنل سازمان

ردیف پست سازمانی
نام و نام خانوادگی
تلفن داخلی
1 رئیس سازمان مهدی فلاح تفتی 5001
2 مسئول دفتر رئیس سازمان مهدی صلواتی 5000
3 مسئول روابط عمومی مرضیه ابهجی 5003
4  معاونت اداری مالی 5010
5 مدیر امور مالی داوود دهقانی 5011
6 کارشناس حسابداری و امور قراردادها اصغر میرشمسی 5012
7 جمع دار اموال امیرحسین بنستانی 5013
8 کارپرداز مسلم سلطانی 5014
9 مدیر امور اداری و مسئول قراردادها محبوبه مشرفی 5015
10 مسئول دبیرخانه احسان رنجبری 5016
11 رئیس اداره نرم افزار محمدحسین کاظمی سخویدی 5020
12 مسئول امور برنامه نویسی و توسعه حمیده زارع مهرجردی 5021
13 کارشناس نرم افزار نجمه نورمحمدی 5022
14 کارشناس نرم افزار مهدی حیدریان 5023
15 رئیس اداره آمار کنترل پروژه و GIS علیرضا سرسنگی علی آباد 5030
16 مسئول امور تولید داده های مکانی حسین خواجه پور 5031
17 کارشناس امور تولید داده های مکانی غلامرضا محمدی 5032
18 کارشناس امور تولید داده های مکانی نسرین سالم 5033
19 کارشناس نقشه برداری و GIS فخرالسادات خداپرست 5034
20 کارشناس نقشه برداری و GIS الهه منصوری 5035
21 کارشناس نقشه برداری و GIS کبری الهیاری 5036
22 رئیس سامانه اداری مالیText علیرضا شیرمحمدی 5044
23 کارشناس سیستم جامع اداری مالی نعیمه سیف الدینی 5044
24 کارشناس سیستم جامع اداری مالی هادی امیدی 5044
25 کارشناس سیستم جامع اداری مالی داوود عشقی 5044
26 کارشناس سیستم جامع اداری مالی الهه اسلامی 5044
27 کارشناس سیستم جامع اداری مالی زهرا طالبی 5044
28 کارشناس سیستم جامع اداری مالی محبوبه السادات میرجلیلی 5044
29 کارشناس سیستم جامع اداری مالی مرضیه میرحسینی 5044
30 رئیس اداره سخت افزار شبکه و امنیت صادق صوغانی پور 5050
31 مسئول امور پشتیبانی شبكه و سخت افزار علیرضا عزیزی راد 5055
32 کارشناس شبکه و ارتباطات حسین نورآبادی 5051
33 مدیر امور شهر هوشمند امیر سلطانی 5052
34 کارشناس شبکه و ارتباطات مجید علی نیا 5053
35 کارشناس  سخت افزار اصغر محسنی 5055
36 کارشناس  سخت افزار محمد مهدی اصلانی 5055
37 کارشناس  سخت افزار امیر رونق 5055
38 خدمات قاسم شاکری 5018
39 خدمات هوشنگ گلشنی 5019
40
Responsive Image