طرح های کشوری

جهت دریافت بروشور طرح مورد نظر بر روی آن کلیک کنید ...

سامانه ثبت اطلاعات متوفيات سازمان آرامستان‌ها
سامانه عوارض خودرو به همراه پرداخت الكترونيكي
سامانه نرم افزاري ثبت حوادث و آموزش و خدمات ايمني
سيستم دبيرخانه و گردش مكاتبات
سيستم كارگزيني
سيستم حقوق و دستمزد
سيستم حضور و غياب
سيستم حسابداري مالي
سيستم بودجه و اعتبارات
سيستم انبار
امور قراردادها و پيمانها
سيستم اسناد دريافتني
سیستم حسابداري تعهدي