معرفی سازمان

ازجمله اهداف مهم شهرداری یزد، ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان و ارائه خدمات مطلوب شهروندی و حرکت در مسیر تحقق شهر هوشمند می‌باشد و بدیهی است که در این مسیر فن‌آوری اطلاعات نقشی کلیدی و سازنده می‌باشد. ازاین‌رو سازمان فاوا همواره کوشیده است تا با تفکری بروز و برخورداری از دانش و فناوری‌های نوین، تسهیلگر ارائه بهترین خدمات باشد.

سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) شهرداري يزد باهدف هدايت و نظارت بر فعالیت‌های شهرداري و كليه سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های تابع يا وابسته به شهرداری درزمینهٔ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، فراهم آوردن امكانات و زیرساخت‌ها برای تشكيل شبكه‌های اطلاع‌رساني و داخلی، بانک‌های اطلاعاتی، سيستم‌های اطلاعات جغرافيايی، توليد آمار و اطلاعات و ارائه گزارش توصيفی تحليلی و ساماندهی نظام گردش آمار و اطلاعات از عملكرد شهرداری همچنين آموزش، فرهنگ‌سازی و به‌کارگیری همه امكانات و ظرفیت‌ها در جهت نيل به شهر الكترونيك و توسعه ICT در مديريت شهری، افزايش بهبود سیستم‌ها و افزايش بهره‌وری، بازارشناسی و بازارسازی برای فعالیت‌های بازرگانی و درآمدزايی، در سال ۱۳۸۳ تأسيس و فعاليت رسمی خود را آغاز نمود.