سامانه ممیزی برخط اطلاعات مکانی و توصیفی بر روی سامانه SDI برای پروژه بازآفرینی شهری

در این پروژه جهت تکمیل اطلاعات بجای استفاده از ممیزی های معمول و سنتی با استفاده از برنامه نرم افزاری و سامانه SDI اقدام به ثبت و تجمیع اطلاعات گردید که مشتمل بر تکمیل اطلاعات کالبدی، اجتماعی و پرسشنامه ای بود.

با استفاده از ماژول ممیزی برخط اطلاعات مکانی و توصیفی بر روی سامانه اطلاعات مربوط به نوع سازه، کیفیت سازه، فعال و غیر فعال بودن، نوع مصالح، دانه بندی، تعداد نفرات ساکن خانه، مالکیت و انواع پرسشنامه های کیفی و غیره تکمیل و در بانکهای اطلاعاتی تجمیع گردید.