در دیدار مسئولان از قهرمان پاراتکواندو یزدی مطرح شد: ضرورت حمایت از قهرمانان استان

در دیدار مسئولان از قهرمان پاراتکواندو یزدی مطرح شد: ضرورت حمایت از قهرمانان استان

در دیدار شهردار و فرمانداریزد و همچنین مدیر کل ورزش و جوانان استان از سعید صادقی مقدم قهرمان پاراتکواندو، بر حمایت از قهرمانان یزدی طی دستور العملی مشابه آنچه در سطح ملی داریم، تأکید شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد - جمال الدین عزیزی، شهردار در معیت سید محمد رستگاری فرماندار و مسعود شریعتی مدیر کل ورزش و جوانان استان به دیدار سعید صادقی پور، قهرمان یزدی پاراتکواندو رفت.

در این دیدار پیشنهاد شد به منظور حمایت از قهرمانان یزدی دستور العملی با پیشگامی ورزش و جوانان، حمایت شهرداری و کمک مقامات استان شبیه آنچه در سطح ملی داریم، تدوین و منابع مالی آن نیز از سوی صنایع، شهرداری و منابع دیگر تأمین شود.

آدرس کوتاه :