اجرای عملیات لوله گذاری و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان

اجرای عملیات لوله گذاری و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از اجرای عملیات لوله گذاری و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد  - محمد صفدرپور از اجرای عملیات لوله گذاری جهت توسعه شبکه آب خام فضای سبز و حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز بلوار آزادگان خبر داد.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد افزود: در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی و نیز حذف آب شرب از شبکه آبیاری فضای سبز، عملیات لوله گذاری جهت انتقال آب چاه میدان ابوالفضل به مخزن فضای سبز بلوار آزادگان به طول 500 متر با استفاده از لوله 63 پلی اتیلن اجرا شد.

وی اضافه کرد: با انجام این طرح، دو عدد کنتور آب شرب شهری از سیستم آبیاری فضای سبز حذف شد.

آدرس کوتاه :