ارائه خدمات برخط صدور پروانه ساختمانی و پاسخ استعلام به شهروندان

ارائه خدمات برخط صدور پروانه ساختمانی و پاسخ استعلام به شهروندان

 

قابل توجه شرکت کنندگان محترم:

باتوجه به اینکه اصلاحات جدیدی در اسناد قبلی صورت گرفته که به رنگ قرمز مشخص می باشد.خواهشمند است در صورت شرکت در مناقصه پیشنهاد خود را براساس این اصلاحات ارائه نمائید.

تاریخ تحویل اسناد 1398/06/06 و بازگشایی پیشنهادات تاریخ 1398/06/07 می باشد.

 

برای دریافت RFP  اینجا کلیک نمائید(اصلاحیه)

دریافت پیش نویس قرارداد هوشمند سازی صدور پروانه

 

ارائه خدمات برخط صدور پروانه ساختمانی و پاسخ استعلام به شهروندان

امروزه اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين منابع قدرت در جهان مطرح مي‌باشد و به طور كلي منبع تمام فعاليت‌هاي مديريت، اطلاعات است . با توجه به اينكه بدون بكارگيري فناوري نوين اطلاعات، مدير قادر به گردآوري صحيح و تحليل اطلاعات نمي‌باشد بنابر‌اين در مديريت نياز به سيستم اطلاعاتي‌ احساس مي‌شود كه بتوان توانائي‌هاي سازمان را در انجام وظايفش به گونه موثري افزايش داد.

با توجه به اهداف، داشته ها، خواسته ها، محدوديت ها و شرايط مرتبط با پروژه و سيستم مورد تقاضاي شهرداری یزد و به منظور كاهش مخاطرات پروژه، شناخت واقعي نيازهاي پروژه، كاهش شكايات احتمالي آتي پروژه، تخمين درست هزينه و زمان پروژه ،كمك به تنظيم پيمان نامه منطبق با نيازهاي اعلام شده و ارائه اطلاعات وشرايط مورد نياز درارتباط با انجام پروژه شهر هوشمند، سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري يزد اقدام به تهيه اين RFP در رابطه  با پروژه سامانه ارائه خدمات برخط صدور پروانه ساختمانی و پاسخ استعلام به شهروندان نموده است.

 

«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان ۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰ ریال مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب ۲۰۹۱۵۲۰۰۷۱ بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

۱)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ده درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

۲)     نحوه تامین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال ۱۳۹۸سازمان فاوا شهرداری یزد تامین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ ۹۸/۵/۱۹ می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۶/۶ مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت ۱۱:۰۰ صبح روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۶/۷ در محل دفتر رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهرداری يزد

 محل دريافت اسناد: يزد، ميدان آزادي، شهرداري مركز، سازمان فاوا شهرداری یزد یا وب سایت شهرداری یزد به نشانی yazd.ir  یا وب سایت سازمان فاوا به نشانی fava.yazd.ir

تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد ۷۵۰,۰۰۰ ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره ۲۰۹۱۵۲۱۰۰۰ نزد بانك تجارت می باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقدسپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

 سازمان فاوا شهرداري یزد در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده ۱۰ آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

شرکت کننده موظف به رعایت ملاحظات امنیتی ابلاغی از طرف مرکز مدیریت راهبری افتا در استعلام های مربوطه در عقد قرارداد و در حین و بعد از اجرای پروژه می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

قابل توجه شرکت کنندگان محترم:

 

باتوجه به اینکه اصلاحات جدیدی در اسناد قبلی صورت گرفته که به رنگ قرمز مشخص می باشد.خواهشمند است در صورت شرکت در مناقصه پیشنهاد خود را براساس این اصلاحات ارائه نمائید.

تاریخ تحویل اسناد 1398/06/06 و بازگشایی پیشنهادات تاریخ 1398/06/07 می باشد.

 

برای دریافت RFP  اینجا کلیک نمائید(اصلاحیه)

دریافت پیش نویس قرارداد هوشمند سازی صدور پروانه