آگهي مناقصه عمومي خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری پارکهای سطح شهر شهرداری یزد

 

موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری پارکهای سطح شهر شهرداری یزد

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان  380.000.000 ریال  مي باشد كه مي تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات:  مبلغ  ضمانت  انجام تعهدات در هنگام عقد قرارداد معادل  ده د رصد مبلغ  قرارداد  مي باشد.

پیش پرداخت: شهرداری می تواند حداکثر 25 درصد مبلغ قرارداد را بصورت پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پیمانکار پرداخت نموده و در هر پرداخت به تناسب اين مبلغ مستهلك مي شود.

نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1399 شهرداری یزد تعهد می گردد.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 11/11/1399 می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 23/11/1399مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 8:30 صبح روز شنبه مورخ 25/11/1399 در دفتر معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: 4 عدد از پارکهای سطح شهر يزد                                

 محل دريافت اسناد: متقاضیان  می توانند قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir فرم پیش خرید اسناد را دریافت ومطالعه نمایند.

شهرداری نسبت به استرداد وجه خرید اسناد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

متقاضی می بایست پس از پرداخت مبلغ خرید اسناد مناقصه، تصویر فیش پرداختی به همراه درخواست کتبی را به آدرس ایمیل info@favayazd.ir ارسال نماید تا پس از تایید فیش توسط واحد مالی، اسناد مناقصه به آدرس ایمیل مورد نظر ارسال  گردد.

 مبلغ خرید اسناد: مبلغ خرید اسناد 1.200.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2052146650 نزد بانك تجارت  به نام شهرداری یزد.

 به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و  نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.