گزارش تصویری از برگزاری همایش ملی کاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین با همکاری شهرداری یزد

گزارش تصویری از برگزاری همایش ملی کاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین با همکاری شهرداری یزد


گزارش تصویری از برگزاری همایش ملی کاربرد مدل‌های پیشرفته تحلیل فضایی در آمایش سرزمین با همکاری شهرداری یزد