مکانیزه نمودن محاسبات تخلفات زیربنایی سال ۹۹ شهرداری

مکانیزه نمودن محاسبات تخلفات زیربنایی سال ۹۹ شهرداری


مکانیزه نمودن محاسبات تخلفات زیربنایی سال ۹۹ شهرداری

مکانیزه نمودن محاسبات تخلفات زیربنایی سال ۹۹ شهرداری

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد - در راستای اجرای آئین نامه ارزش های معاملاتی ساختمان سال ۹۹ ملاک عمل در محاسبات جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، در اولین گام با حضور کارشناسان واحد شهرسازی فاوا، درآمد شهرداری و با همکاری و هماهنگی معاونتشهرسازیومعماری شهرداری، نحوه محاسبه متراژ تخلف زیربنایی حسب موارد بازدید شده وضع موجود، ضوابط طرحتفصیلی و سوابق قبلی به صورت فرمول درآمده و در سامانه شهرسازی پیاده سازی شد.

بهره برداری از این موضوع برای اولین بار در منطقه چهار شهرداری یزد به صورت آزمایشی شروع شده است و حاصل تجمیع تجربه همکاران شهرداری و دانش فنی فاوا در این  زمینه بوده است.

با اجرای این طرح، زمان محاسبه متراژ تخلف به حداقل می رسد که در نتیجه کاهش زمان تشکیل پرونده و ارسال آن به اداره کمیسیونماده۱۰۰ را در بر خواهد داشت.

این طرح بعد از اجرا در منطقه_چهار شهرداری و پس از رفع اشکالات و نواقص پیش رو، در سایر مناطق شهرداری یزد پیاده خواهد شد.