شهر یزد به عنوان شهر قابل تقدیر کشور در زمینه توسعه شاخص‌‌های شهر هوشمند انتخاب شد

شهر یزد به عنوان شهر قابل تقدیر کشور در زمینه توسعه شاخص‌‌های شهر هوشمند انتخاب شد


شهر یزد به عنوان شهر قابل تقدیر کشور در زمینه توسعه شاخص‌‌های شهر هوشمند انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد در همایش زیرساخت و فرصت های سرمایه گذاری شهر هوشمند، شهر یزد به عنوان شهر قابل تقدیر از نظر ظرفیت سازی و توسعه شاخص های شهر هوشمند برگزیده شد.

لوح و تندیس این گزینش که بر اساس بررسی معیارها و استانداردهای بین المللی صورت گرفته توسط جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم اختتاحیه همایش مذکور به شهردار یزد تقدیم شد.

در این لوح ابراز امیدواری شده است، تداوم روند مذکور موجب ارتقاء سطح رفاه وبهره مندی شهروندان، در رهگذر توجه مدیریت شهری به مبانی شهر هوشمند شود.