سامانه شهربین

سامانه شهربیناین سامانه با استفاده از به کارگیری شهروندان یک محله یا شهر به ساماندهی امور شهری می پردازد. که شامل موارد زیر است:
* رصد و گزارش مشـکلات شهری
* نظارت شهرداری بر پیمانکاران
* ایده پردازی برای رفع مسائل شهری
* نظارت شهروندان بر عملکرد شهرداری و تشخیص اولویت ها
* شرکت شهروندان در نظرسنجی‌ها