سامانه داده های آزاد شهرداری

سامانه داده های آزاد شهرداری


سامانه داده های آزاد شهرداری

هدف:

عنوان داده آزاد يا داده باز به دادههايي اطلاق ميشود كه به صورت رايگان و آزاد در اختيار همه قرار دارد تا بتوانند از آن استفادهكنند و در هر قالب دلخواهي بازنشر دهند. داده آزاد داراي محدوديتهاي سختگيرانه مربوط به حق كپي، يا موارد محدودكنندهمشابه آن نميباشد و مفاهيم مشابهي با ديگر جنبشهاي باز نظير نرم افزارهاي متن باز يا محتواي آزاد دارد. دادههاي آزاد اغلب ازجنس حجيم داده هستند كه معمولا به مجموعهاي از دادهها اطلاق ميشود كه اندازه آنها فراتر از حدي است كه با روشها ونرمافزارهاي معمول بتوان آنها را جمعآوري، ذخيره، بازيابي و پردازش نمود. با اين حال، مجموعه دادههاي كوچك نيز مي توانند بهصورت باز و آزاد منتشر شوند، به همين دليل اين دو تعريف از هم متمايز هستند.هدف از ایجاد اینسامانه، افزایش سطح آگاهی و كیفیت زندگی شهروندان می باشد.

گام‌های اجرایی انجام شده:

  • بررسی و ارزیابی نمونه­های موجود در سطح داخلی و بین­المللی

برای داشتن یك سامانه داده آزاد شهری، بررسی و ارزیابی نمونه­های موجود در سطح داخلی و بین­المللی میتواند راهنمایی مناسببرای اتخاذ تصمیمات بهینه در این راستا باشد. با توجه به این نكته، نمونه­های معتبرداخلی و خارجی قابل اتكا انتخاب گردید و از جنبه­های مختلف چه در بحث انواع داده­های آزاد نمایش داده شده و چه از حیث امكاناتارائه شده در سامانه­ها و همچنین امكانات جانبی و مزایای آنها نسبت به یكدیگرمورد بررسی قرار داده شد.

 

  • پیشنهاد آیین نامه و سیاستانتشار داده­های آزاد برای شهردارییزد

رعایت این آیین­نامه به شهرداری در انتشار هر چه بیشتر داده­ها كه میتواند در بهبود خدمات و رضایت شهروندان موثر باشد كمك مینماید. از طرف دیگر از انتشار و استفاده غیرمجاز و سوء استفاده از داده­هایی كه اطلاعات حساس یا خصوصی افراد را به مخاطره می­اندازد جلوگیری مینماید.

  • بررسی و تحلیل سامانه های موجود داخلی و بین­المللی
  • تولید سامانه بومی برای شهرداری یزد