دیدار بیکی سرپرست سازمان فاوا با تاج آبی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری

دیدار بیکی سرپرست سازمان فاوا با تاج آبی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری


دیدار بیکی سرپرست سازمان فاوا با تاج آبی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری

دیدار بیکی سرپرست سازمان فاوا با تاج آبی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری