خرید سرور

خرید سرور«آگهي مناقصه عمومي تک مرحله ای»

 

 

 

 

 

 

موضوع مناقصه: خرید سرور

مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ ضمانت شركت در مناقصه به صورت مقطوع به میزان 500.000.000  ریال  مي باشد كه مي‌تواند به صورت واريز به حساب 2091520071 بانك تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا اوراق مشاركت بي نام باشد.

1)     مبلغ و نوع سپرده انجام تعهدات: مبلغ ضمانت انجام تعهدات در هنگام عقد قراردادمعادل ده درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

2)     نحوه تأمین اعتبارپروژه: پروژه از محل بودجه سال 1398 شهرداری یزد تأمین اعتبار می شود.

مهلت خريد و تحويل اسناد: زمان فروش اسناد از تاريخ 98/9/28 می باشد. حداكثر تاريخ تسليم پيشنهادات به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري یزد تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 98/10/15 مي باشد و كليه پيشنهادات در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/16 در دفتر معاونت  مالی و اقتصادی شهرداری یزد مفتوح مي شود.

محل انجام كار: شهرداری يزد

 محل دريافت اسناد: يزد ـ ميدان آزادي ـ شهرداري مركز ـ سازمان فاوا شهرداری یزد یا وب سایت شهرداری یزد به نشانی yazd.ir  یا وب سایت سازمان فاوا به نشانی fava.yazd.ir

تمامی متقاضیان می بایست قبل از واریز وجه جهت خرید اسناد، با مراجعه به سایت yazd.ir اسناد را دریافت و مطالعه نمایند. در صورت عدم رعایت این بند و واریز وجه، شهرداری نسبت به استرداد این وجه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

قيمت و زمان فروش اسناد: مبلغ فروش اسناد 1.000.000  ريال به صورت واريز نقدي به حساب شماره 2091521000 نزد بانك تجارت می باشد. ساير اطلاعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش وكمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

چنانچه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده هاي آنها به ترتيب ضبط خواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار است.

شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری یزد موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداریهای مراکز استانها می باشد.

 هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

اسناد مناقصه

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد