جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در دومین همایش شهر هوشمند

جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در دومین همایش شهر هوشمند


جلسه همفکری پیرامون نحوه شرکت در دومین همایش شهر هوشمند

 

دومین جلسه همفکری و همکاری جهت شرکت در دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری روز گذشته برگزار گردید.

این همایش در تاریخ ۱ و ۲ شهریور در تهران برگزار خواهد شد .

 جلسه مذکور با حضور نمایندگانی از منطقه ویژه علم و فن آوری، استانداری، کانون تفکر شهر هوشمند و شرکت پیشگامان کویر یزد و به میزبانی سازمان فاوا شهرداری یزد تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد در ابتدای جلسه تاج آبی (مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری یزد ) به طرح موضوع پیرامون نحوه مشارکت در این همایش و همچنین تاکید بر همکاری نهادها جهت ارائه تصویر دقیق و مطلوب از فرصتها و پتانسیلهای شهر یزد در جذب سرمایه گذار در مقوله شهر هوشمند پرداخت. در ادامه جلسه جزئیات چگونگی شرکت در همایش شهر هوشمند به بحث گذاشته شد و شرکت کنندگان به تبادل اندیشه پیرامون محتوا و نحوه مشارکت پرداختند. همچنین چگونگی تقسیم وظایف و هزینه های مشارکت در این همایش و نمایشگاه جنبی آن نیز مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

شایان ذکر است که این نشست دومین جلسه از مجموعه جلسات مشترک جهت نحوه همکاری و مشارکت در دومین همایش شهر هوشمند زیرساخت و فرصتهای سرمایه گذاری بوده است.