جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال 1399 با حضور سازمان فاوا

جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال 1399 با حضور سازمان فاوا


جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال 1399 با حضور سازمان فاوا

جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال 1399 با حضور سازمان فاوا

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

جلسات بررسی بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری یزد خصوصا پروژه های با عاملیت سازمان فاوا ، با حضور بیکی سرپرست سازمان فاوا ،نمایندگان حوزه های مالی و فنی این سازمان، کار گروه تدوین بودجه و بخش های مختلف شهرداری در دفتر فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری برگزار و بررسی های لازم در خصوص اولویت اقدامات و میزان تعهدات بودجه انجام شد.

افزایش درآمد ها،کاهش هزینه ها، اصلاح بودجه، ابلاغ آن در راستای برنامه ها، نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات با توجه به برنامه و بودجه، بررسی ریز پروژه های با عاملیت سازمان فاوا از مهمترین موارد مورد طرح در بررسی بودجه سال ۹۹ در این جلسه بود.

جلسات  تنظیم بودجه ،جهت ارسال لایحه آن به شورای اسلامی شهر برگزار می شود که در این جلسات و به تفکیک، تمامی سازمانها و مناطق شهرداری بودجه خود را با محوریت معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری و با در نظر گرفتن عاملیت بخش های مختلف از جمله فاوا مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند.