تصویر برداری هوایی از شهر یزد و تهیه عکس با کیفیت 5/4 سانت

تصویر برداری هوایی از شهر یزد و تهیه عکس با کیفیت 5/4 سانت


هدف:

اجرای این پروژه درراستای انجام خدماتی ازقبیل تولید نقشه های جدیدشهری،روزآمدسازی لایه های مکانی ازقبیل عرصه،اعیان،فضای سبزوانواع عارضه های شهری،بررسی هرگونه تغییرات شهری،رصدساخت وسازهای شهری وتحلیل نقاط ارتفاعی صورت گرفته است.

 

گام های اجرایی شده:

برداشت عکسهای هوایی شهر یزد با رویکرد تولید عکسهای هوایی خام، تصاویر یکپارچه (عکسهای اورتوفتو، سایر محصولات مکانی از قبیل DEM, DSM و ابرنقاط در اسفند سال گذشته عقد قرارداد گردید و در فروردین سال 1399 اقدام به برداشت عکسهای هوایی با هواپیما گردید. در این پروژه بالغ بر 30000 هکتار بردشات عکس صورت گرفت. کیفیت عکسهای تولید شده با دقت مکانی کمتر از 5 سانتیمتر و با دوربین با دقت 150 مگاپیکسل صورت گرفته است.

از مجموعه محصولات تولید شده در بررسی ساخت و سازهای صورت گرفته شهری، رصد تغییرات شهری، تعیین ارتفاع ساختمانها، استخراج عوارض و لایه های مکانی، روزآمدسازی لایه های مکانی شهرداری و هنچنین تولید نقشه های جدید استفاده خواهد شد.

گام های اجرایی شده:

درفازنهایی پروژه،تصویریکپارچه اورتوفتو به همراه فایل ابرنقاط وDSMونقاط ارتفاعی شهریزددروسعتی بالغ بر 35000 هکتارتهیه گردیدکه علاوه براستفادهازتصویریکپارچه،نقاط ارتفاعی نیزموردتحلیل وبهره برداری قرارخواهدگرفت.

تصویربرداشت شده بادوربین ۱۵۰ مگاپیکسل وباوضوح تصویرحدود ۵ سانتیمتراخذگردیده ودرعملیات عکسبرداری بالغ بر ۱۵۰۰۰(پانزده هزار) فریم عکس تولیدشده است.