برای اولین بار در یزد،عکسبرداری هوایی بوسیله پهپاد و تولید داده های مکانی کل شهر یزد

برای اولین بار در یزد،عکسبرداری هوایی بوسیله پهپاد و تولید داده های مکانی کل شهر یزد


برای اولین بار در یزد،عکسبرداری هوایی بوسیله پهپاد و تولید داده های مکانی کل شهر یزد

برای اولین بار در یزد،عکسبرداری هوایی بوسیله پهپاد و تولید داده های مکانی کل شهر یزد

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد از اولین فاز اجرایی پروژه عکسبرداری هوایی بوسیله پهپاد خبر داد وافزود: با استفاده از پهپاد، تولید داده های مکانی شهر یزد جهت تولید عکس هوایی خام، عکس هوایی یکپارچه (اورتوفتو) و مدل ارتفاعی سطح (DSM) در فروردین 1399 شروع گردید.

بیکی در ادامه افزود: در راستای روزآمدسازی سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد و در جهت استفاده از تصاویر در سامانه های شهرداری، سازمان فاوا شهرداری یزد اقدام به برداشت عکس هوایی از محدوده قانونی و حریم شهر یزد نموده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد ضمن اشاره به این نکته که در این پروژه بالغ بر 24000 هکتار توسط پهپاد فتوگرامتری برداشت میگردد گفت: اولین فاز اجرایی این پروژه، برداشت عکس هوایی توسط پهپاد بر مبنای عکسهای فوتوگرامتری میباشد که این فرآیند در حال حاضر شروع و تا اواخر فروردین ماه به پایان خواهد رسید.
 
همچنین به گفته سرسنگی رئیس اداره آمار و GIS  سازمان فاوا شهرداری یزد، آغاز عملیات تصویر برداری توسط پهپاد از سطح شهر از تاریخ13 فروردین ماه شروع شده که  موضوع آنها عکسبرداری هوایی بوسیله پهپاد و تولید داده های مکانی شهر یزد بوده و در مجموع بالغ بر 24000 هکتار برداشت شده نهایی می گردد.
لازم به ذکر است که این روش عکسبرداری با پهباد نسبت به روش های دیگر، دارای هزینه کمتر، کیفیت متناسب و سرعت مناسب در آماده سازی عکس هوایی یکپارچه می باشد.