آگهي مناقصه عمومي خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری پلهای عابر پیاده شهرداری یزد

آگهي مناقصه عمومي خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری پلهای عابر پیاده شهرداری یزد


آگهي مناقصه عمومي خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات نظارت تصویری پلهای عابر پیاده شهرداری یزد