استفاده از خدمات پارک شهر بازی یزد بر روی کارت بلیط الکترونیکی میسر گشت.

استفاده از خدمات پارک شهر بازی یزد بر روی کارت بلیط الکترونیکی میسر گشت.


استفاده از خدمات پارک شهر بازی یزد بر روی کارت بلیط الکترونیکی میسر گشت.

پروژه استفاده از خدمات  پارک شهر بازی یزد بر روی کارت بلیط الکترونیکی توسط سازمان فاوا شهرداری یزد انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوا شهرداری یزد، پروژه استفاده از خدمات پارک شهر بازی یزد بر روی کارت بلیط الکترونیکی توسط واحد های نرم افزار و سامانه های هوشمند این سازمان صورت گرفت .

در فاز اول از این پروژه که به صورت پایلوت صورت گرفت ، امکان استفاده از خدمات و وسایل شهر بازی برای پرسنل شهرداری یزد و سازمان فاوا در قالب کارتهای هوشمند فراهم گشت.

در فاز دوم از تاریخ سوم مهرماه امکان استفاده از خدمات برای عموم شهروندان یزدی در قالب کارتهای هوشمند بی نام فراهم گشت به صورتی که شهروندان از باجه های در نظر گرفته شده در شهر بازی اقدام به تهیه و شارژ کارت نموده و به وسیله آن قادر به استفاده از وسایل بازی می باشند.   

از جمله مزایای این پروژه برای شهروندان تسهیل در استفاده از خدمات بدون خرید و جابجایی بلیط کاغذی است. همچنین این طرح برای سازمان پارکها امکان گزارشگیری از میزان استفاده و خرید خدمات شهر بازی را به صورت آنلاین فراهم می آورد.

سازمان فاوا شهرداری یزد در نظر دارد در آینده نزدیک ، طرح کارت شهروندی را اجرا نماید که پروژه پارک شهر بازی نیز در فاز توسعه به عنوان زیر پروژه ای از کارت شهروندی ارائه خواهد شد.