نشست مدیران فاوا کلانشهرها در حاشیه نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

نشست مدیران فاوا کلانشهرها در حاشیه نمایشگاه شهر هوشمند مشهد


نشست مدیران فاوا کلانشهرها در حاشیه نمایشگاه شهر هوشمند مشهد

هفتاد و ششمین نشست مدیران فاوا کلانشهر ها در سازمان فاوا مشهد برگزار شد