معاونت ها

معاونت ها


  • معاونت مالی و اقتصادی
  • معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
  • معاونت خدمات شهری
  • معاونت شهرسازی و معماری
  • معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری