فاز اول اقدامات لازم جهت تولید و روزآمدسازی اطلاعات مکانی شهر یزد به اتمام رسید/ برداشت عکس هوایی کل شهر یزد و حریم آن، گام بلند سازمان فاوا در شروع سال ۹۹

فاز اول اقدامات لازم جهت تولید و روزآمدسازی اطلاعات مکانی شهر یزد به اتمام رسید/ برداشت عکس هوایی کل شهر یزد و حریم آن، گام بلند سازمان فاوا در شروع سال ۹۹


فاز اول اقدامات لازم جهت تولید و روزآمدسازی اطلاعات مکانی شهر یزد به اتمام رسید/ برداشت عکس هوایی کل شهر یزد و حریم آن، گام بلند سازمان فاوا در شروع سال ۹۹

فاز اول اقدامات لازم جهت تولید و روزآمدسازی اطلاعات مکانی شهر یزد به اتمام رسید/ برداشت عکس هوایی کل شهر یزد و حریم آن، گام بلند سازمان فاوا در شروع سال ۹۹

اولین فاز اجرایی پروژه عکسبرداری هوایی و تولید داده های مکانی شهر یزد با تولید عکسهای خام اولیه از شهر یزد و حریم آن در راستای ایجاد عکس هوایی یکپارچه (اورتوفتو)، مدل ارتفاعی سطح (DSM) و روزآمدسازی اطلاعات مکانی شهر یزد توسط واحد (GIS) سازمان فاوا شهرداری به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد

رئیس سازمان فاوا شهرداری یزد گفت: در راستای روزآمدسازی سامانه اطلاعات مکانی شهرداری یزد، سازمان فاوا اقدام به برداشت عکس هوایی از محدوده قانونی و حریم شهر یزد نموده است.

مجید بیکی در ادامه افزود: در این پروژه بالغ بر 24000هکتار عکسبرداری هوایی صورت گرفت و اولین فاز اجرایی این پروژه، شامل برداشت عکس هوایی با دقت مکانی  حدود 5 الی 6 سانتیمتر و ارائه عکس خام ژئوتگ دراواسط فروردین ماه سال 1399 آغاز و اکنون به پایان رسیده است.

همچنین به گفته سرسنگی رئیس اداره آمار و GIS  سازمان فاوا شهرداری یزد،عملیات تصویر برداری از سطح شهر از فروردین ماه شروع شده و مراحل برداشت و آماده سازی عکسهای خام نیزبه پایان رسیده است. برداشت عکسهای هوایی در این پروژه در راستای انجام خدماتی از قبیل تولید نقشه های جدید شهری، روزآمدسازی لایه های مکانی از قبیل عرصه، اعیان، فضای سبز و غیره، بررسی هر گونه تغییرات شهری، رصد ساخت و سازهای شهری و نظایر آن صورت گرفته است.