حضور بیکی رئیس سازمان فاوا شهرداری و اعضای پایگاه بسیج شهید احمدی روشن در مراسم یوم ا... نهم دی ماه

حضور بیکی رئیس سازمان فاوا شهرداری و اعضای پایگاه بسیج شهید احمدی روشن در مراسم یوم ا... نهم دی ماه


حضور بیکی رئیس سازمان فاوا شهرداری و اعضای پایگاه بسیج شهید احمدی روشن در مراسم یوم ا... نهم دی ماه

حضور بیکی رئیس سازمان فاوا شهرداری  و اعضای پایگاه بسیج شهید احمدی روشن در مراسم یوم ا... نهم دی ماه